Description :

 

  • On y pratique le  judo, jujitsu, taïso,  karaté, karaté jutsu, goshin jutsu, kobudo, nihon tai-jutsu, taijitsu, nambudo, ninjutsu, nunchaku, …

Partager cette page sur :